Αντιτριαδικοί Πεντηκοστιανοί Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Οἱ ἀντιτριαδικοί Πεντηκοστιανοί εἶναι…

Πεντηκοστιανοί ἐναντίον Πεντηκοστιανῶν. Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Κοινή πεποίθηση ὅλων…

Πρεσβεία Χριστοῦ. Μία νέα αἵρεσις εἰς τήν Ἑλλάδα Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς…