Open/Close Menu Επίσημη Ιστοσελίδα

Η Εταιρεία «Σκοπιά» Αυτοαποκαλυπτόμενη

Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Τό 1993 ἐκδόθηκε ἕνα χιλιαστικό ἔντυπο τό ὁποῖο ἐπιγρά- φεται «Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ στήν Ἑλλάδα». Εἶναι ἕνα ἔντυπο, τό ὁποῖο κατά τήν συνήθεια τῆς μετοχικῆς ἑταιρείας «Σκοπιά», ὡραιοποιεῖ τήν πραγματικότητα σχετικά μέ τήν ἀκραία αὐτή αἵρεση καί τήν ταυτοχρόνως μετοχική ἑταιρεία, καί κάνει ἐπιλεκτική καί κατευθυνόμενη καταγραφή τῆς ἱστορίας τῶν Χιλιαστῶν στήν Ἑλλάδα. Στό ἴδιο ἔντυπο ὑπάρχουν ἐπίσης δυσφημιστικές και ἀνακριβεῖς ἀναφορές γιά τήν πατρίδα μας ὅσο καί γιά τήν Ὀρθό- δοξη Ἐκκλησία μας .

Μιά πιό προσεκτική μελέτη ὅμως τοῦ ἐντύπου αὐτοῦ, ἀπο- δεικνύει ὅτι τό ἐν λόγω ἔντυπο, παρότι γράφτηκε μέ σκοπό τήν ὡραιοποίηση καί τή διαφήμιση τῆς αἱρέσεως, ἀποτελεῖ μιά ἐξαι- ρετικά ἀποκαλυπτική γιά τό χαρακτήρα καί ταυτοχρόνως ὀδυνηρή ἀπόδειξη γιά τό παρελθόν τῆς χιλιαστικῆς ὀργάνωσης .

Διαβάζουμε στό ἐν λόγω ἔντυπο: « Ὁ Ἀθανάσιος Καρανάσιος, φωτογράφος και ἐπιμελής σπουδαστής τῆς ἑβραϊκῆς καί τῆς ἑλληνικῆς πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν συγγραφή τῆς Ἁγίας Γραφῆς, εἶχε γίνει Σπουδαστής τῆς Γραφῆς το 1910. Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1920, αὐτός ἐκφώνησε τή μνημειώδη διάλεξη ” Ἑκατομμύρια Ζώντων Ἤδη Οὐδέποτε θά Ἀποθάνωσιν “ στό Δημοτικό Θέατρο τῆς Ἀθήνας. Ὑπῆρξε τόσο τό ἐνδιαφέρον ὥστε ἐκφώνησε ξανά αὐτή τήν ὁμιλία στήν Αἴθουσα τοῦ Ὠδείου στήν ὁδό Φειδίου».(σ.6)

Στή διάλεξη αὐτή, μνημειώδη ὅπως τή χαρακτηρίζει ἡ «Σκο- πιά», ὑποστηρίζονταν ἐπισήμως ὅτι ἑκατομμύρια ἄνθρωποι δέ θά πεθάνουν ποτέ. Ὄχι κάποτε , ἀλλά «ἤδη» ἔλεγε τότε ὁ Ἕλληνας χιλιαστής. Τί ἦταν ὅμως αὐτή ἡ διάλεξη; Μήπως προσωπικοῦ χαρα- κτήρα καί ἔμπνευσης ὁμιλία ἑνός Ἕλληνα χιλιαστῆ; Ὄχι βεβαίως. Ἡ Ἑταιρεία «Σκοπιά», σ’ἄλλα ἔντυπά της, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἡ ὁμιλία αὐτή πρωτοεκφωνήθηκε ἀπό τόν τότε πρόεδρο τῆς ἑταιρείας Ἰωσήφ Ρόδερφορδ καί ἀποτελοῦσε τήν ἐπίσημη ἄποψη καί γραμμή τῆς ἑταιρείας[i]. Γι΄αὐτό καί ἐπαναλήφθηκε συστηματικά, τόσο ἀπό τόν Ἰ. Ρόδερφορδ κατά τίς περιοδεῖες του, ὅσο καί ἀπό ἄλλους χιλιαστές ἀνά τόν κόσμο. Ἡ ἴδια ἐπίσης ὁμιλία ἐκδόθηκε καί σέ βιβλίο.

Μέχρι σήμερα ὅμως, ἡ «Σκοπιά» δέν εἶπε ποτέ, δέν ἐξήγησε ποτέ καί δέν ὑπέδειξε σέ κανέναν ποιά εἶναι αὐτά τά ἑκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων πού ζοῦσαν ἤδη τό 1920 καί δέν θά πεθάνουν ποτέ. Πῶς ὅμως νά μιλήσει ἀφοῦ ἡ ἐν λόγω ὁμιλία, πού ἡ ἑταιρεία «Σκοπιά» τή χαρακτηρίζει ὡς «μνημειώδη», σχετίζονταν μέ μιά ψευδοπροφητεία τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά» γιά τό ἔτος 1925.

Τό 1925 ἡ ἑταιρεία «Σκοπιά» εἶχε προφητεύσει γιά μιά ἀκόμη φορά, ὅτι θά ἐγκαθιδρύοταν ἡ χιλιετής βασιλεία τοῦ Θεοῦ στή γῆ καί μιά παγκόσμια θεοκρατική κυβέρνηση, μέ τό Χριστό νά κυβερ- νᾶ, ἔχοντας ὡς ἐπίγειους ὑπουργούς τόν Ἀβραάμ, τόν Γεδεών καί ἄλλα βιβλικά πρόσωπα. Ἔτσι ἐξηγεῖται καί ἡ παρουσία τοῦ χρονι -κοῦ ἐπιρρήματος «ἤδη » στό θέμα τῆς ὁμιλίας, πρίν τό «Οὐδέποτε θά Ἀποθάνωσιν». Θά ἐπιστρέψουν οἱ «ἀρχαῑοι ἀριστεῖς» διακήρυττε τότε ὁ Ρόδερφορδ.   Εἶχαν μάλιστα ἀγοράσει στό Σάν Ντιέγκο τῆς Καλι -φόρνιας μία βίλλα πού τήν ὀνόμασαν “ Οἶκο τῶν Ἀρχόντων” γιά νά μείνει ὁ Ἀβραάμ[ii].

Χωρίς ἀμφιβολία, τό χιλιαστικό ἔντυπο « Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰε- χωβᾶ στήν Ἑλλάδα» εἶναι μιά ἀκόμη τρανταχτή ἀπόδειξη, ὅπως καί ἡ χιλιαστική ὁμιλία « Ἑκατομμύρια Ζώντων Ἤδη Οὐδέποτε θά Ἀπο-θάνωσιν», γιά τό μελανό παρελθόν τῆς ἑταιρείας«Σκοπιά».

Ἡ «Σκοπιά», αὐτοχαρακτηριζεται ὡς ὁ «ἀγωγός» τοῦ Ἰεχωβᾶ καί ἡ μοναδική ἐπίγεια ὀργάνωση τοῦ Θεοῦ. Φροντίζει ὅμως ἐπιμελῶς ν΄ ἀποκρύπτει τά γεγονότα πού ἀποδεικνύουν, ὅτι εἶναι, σύν τοῖς ἀλλοις, καί ἕνας μόνιμος και ἀδίστακτος ψευδοπροφήτης. Οἱ ψευδοπροφῆτες ὅμως εἶναι πάντοτε ἀντιμέτωποι μέ τό παρελθόν τους, τούς λόγους καί τά ἔργα τους.

Σημειώσεις

[i]. Βλ. Ἀποκάλυψη.Τό μεγαλειώδες ἀποκορύφωμά της πλησιάζει, ἔκδ. Μ.τ.Ἰ, 1988, σσ.152,     173.

[ii].Βλ. K. Hutten, Seher-Grübler-Enthusiasten, 196610, σσ. 90-92. Πρωτ. Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου, «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» καί   Ὀρθοδοξία, τόμ Γ΄. 1995, σσ. 222-227.

© Ι. Ν. Αγ. Θεράποντος Ζωγράφου - Powered by Eshoped

Ακολουθήστε μας: